Mặt bằng
CHA

CHA

Đây là căn họ A cao kích thwowhchahadhafdha[0fdhaofdhasfoi