Mặt bằng tòa CT chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông
CĂN SỐ 1CĂN SỐ 2CĂN SỐ 3CĂN SỐ 4CĂN SỐ 5CĂN SỐ 6CĂN SỐ 7CĂN SỐ 8CĂN SỐ 9CĂN SỐ 10CĂN SỐ 11CĂN SỐ 12CĂN SỐ 13CĂN SỐ 14

CĂN SỐ 1

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 2

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 3

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 4

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 5

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 6

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 7

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 8

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 9

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 10

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 11

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 12

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 13

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông

CĂN SỐ 14

Thiết kế căn hộ chung cư Booyoung vina Mỗ Lao Hà Đông